:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: สำหรับ นักศึกษา ::
   

ข้อควรรู้..."สำหรับ นักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี" 

  

       การกำหนดรหัสนักศึกษา  

                      การกำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ จากเดิม 7 หลัก เป็น 10 หลักจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนด รหัสนักศึกษาโดยรายละเอียด ดังนี้

                      1.1 เป็นตัวเลขจำนวน 10 หลักประกอบด้วย
                             1)   หลักที่ 1-2          หมายถึง     ปีที่เข้าศึกษา
                             2)   หลักที่ 3             หมายถึง     วิทยาเขต/เขตการศึกษา
                             3)   หลักที่ 4-5          หมายถึง     คณะ
                             4)   หลักที่ 6             หมายถึง     ระดับการศึกษา
                             5)   หลักที่ 7-10        หมายถึง      ลำดับที่นักศึกษา

                     1.2  ความหมายของตัวเลขที่แสดงวิทยาเขต/เขตการศึกษา
                            1)     0      หมายถึง  หลักสูตรกลาง
                            2)     1      หมายถึง   วิทยาเขตหาดใหญ่
                            3)     2      หมายถึง   วิทยาเขตปัตตานี
                            4)     3      หมายถึง   เขตการศึกษาภูเก็ต
                            5)     4      หมายถึง   เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
                            6)     5      หมายถึง   เขตการศึกษาตรัง

                     1.3 การกำหนดเลขคณะของวิทยาเขต/เขตการศึกษา ให้เรียงตามลำดับการก่อตั้งของคณะ
                     1.4 ความหมายของตัวเลขที่แสดงระดับการศึกษา
                           1)     0      หมายถึง    ผู้ร่วมเรียน
                           2)     1      หมายถึง    ระดับปริญญาตรี
                           3)     2      หมายถึง    ระดับปริญญาโท
                           4)     3      หมายถึง    ระดับปริญญาเอก
                           5)     4      หมายถึง    ระดับประกาศนียบัตร
                           6)     5      หมายถึง    ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
                           7)     6      หมายถึง    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
                           8)     7      หมายถึง    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

                                    ที่มา :  คลิก 

 

 


 

 

      มาทำความรู้จักกับ PSU Passport  กันก่อนดีกว่าค่ะ  

                                    

                      PSU Passport       ประกอบด้วย  username   และ    password

            username  คือ  PSU Passport Account  หรือ  รหัสนักศึกษา   เช่น 5510010001

            password  คือ รหัสผ่าน PSU Passport  หรือ  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือนักศึกษาต่างชาติ ใช้เลขที่ passport  โดยอัตโนมัติ  (ซึ่งมีการใช้โดยอัตโนมัตินี้ตั้งแต่ รหัสนักศึกษา "53" ขึ้นไป) 

                                  

                 นักศึกษาจะได้รับ PSU Passport ในช่วงต้นของปีการศึกษาแรก โดยบัญชีใช้ได้ตลอดไป แต่เมื่อสิ้นสภาพนักศึกษาครบ 3 เดือน จะไม่สามารถเข้าระบบสารสนเทศได้ ต้องติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง (แต่ยังสามารถใช้บัญชีสำหรับเล่น internet และเข้าระบบ office 365 ได้ตลอดไป)

 

*** บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport ของ นศ. ม.อ. ที่ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านนับตั้งแต่ได้ออกบัญชี และมีผลบังคับใช้ทุกวิทยาเขต      อ่านเพิ่มเติม

 

 


 

 

      Account  นักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานี  [[เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2557]]

                        username   หมายถึง  PSU Passport Account   หรือ  รหัสนักศึกษา   เช่น 5510010001

                        password    หมายถึง รหัสผ่าน PSU Passport   (กรณีนักศึกษาใหม่ ใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก  หรือ นักศึกษาต่างชาติ  ใช้เลขที่ passport)

 

ตัวอย่าง เอกสารแจ้งชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับใช้บริการ MIS Center และ E-mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คลิก

Sample  Notification of Username and Password for MIS Center and Email Account Login, Prince of Songkla University Pattani Campus Click

    

         - ใช้สำหรับ บริการระบบสารสนเทศ  MIS Center   เพื่อลงทะเบียน, ตรวจสอบผลการเรียน และบริการอื่นๆ หรือ คลิก

         - ใช้สำหรับ PSU WiFi ทุกวิทยาเขต

         - ใช้สำหรับ บริการต่างๆ ของห้องสมุด

         - ใช้สำหรับ ระบบสารสนเทศนักศึกษา และ ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาเขตหาดใหญ่    

         - ใช้สำหรับ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์  และ ระบบพิมพ์งาน    ณ  อาคาร 14  วิทยาเขตปัตตานี 

รูปแบบการใช้งาน
 
username :: รหัสนักศึกษา 10 หลัก  
password :: รหัสผ่าน PSU Passport  

           หมายเหตุ      1. กรณีลืมรหัสผ่าน / เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) 

                                       - บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบคำถาม-คำตอบกันลืม    https://passport.psu.ac.th    

                                          - เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ด้วยตัวเอง ได้ https://passport.psu.ac.th  

                                       -  วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน /ลืมรหัสผ่าน  คลิก  หรือ  ดาวน์โหลดคู่มือ 

                                        -  ติดต่อ  คุณนิศาชล นวลแก้ว          ณ อาคาร 9 ชั้น 3       โทร.1307,1309

                                          - ติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำอาคาร 14 ชั้น 1

                           2. ขอคำปรึกษา ได้ที่ nisachon.n@psu.ac.th

                           3. นักศึกษาจะได้รับ PSU Passport ในช่วงต้นของปีการศึกษาแรก และสามารถใช้ได้จนกระทั่งหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์แล้วเป็นเวลา 90 วัน         

 

   


 

 

    PSU Student Email - Microsoft Office365  [[เป็นอีเมล์หลักของนักศึกษา  เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา 2557]] 

 

 

         - ใช้บริการผ่าน Website : http://email.psu.ac.th            

         - วิธีการใช้งาน PSU Student Email - Microsoft Office365  คลิก  

รูปแบบการใช้งาน
 
Windows Live ID :: รหัสนักศึกษา@email.psu.ac.th   เช่น  5510010001@email.psu.ac.th  
Password           :: รหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport  

           หมายเหตุ        1. กรณีลืมรหัสผ่าน / เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) 

                                           - บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบคำถาม-คำตอบกันลืม  https://passport.psu.ac.th  

                                              - เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ด้วยตัวเอง ได้ https://passport.psu.ac.th 

                                           -  วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน /ลืมรหัสผ่าน  คลิก   หรือ   ดาวน์โหลดคู่มือ 

                                           -  ติดต่อ  คุณนิศาชล นวลแก้ว          ณ อาคาร 9 ชั้น 3     โทร.1307,1309                     

 

     


 

 

    PSU Student Email - PSU Google Apps for Education  [[นักศึกษาต้องสมัครด้วยตนเอง]]

       

 

        - คู่มือการใช้งาน PSU GAFE E-mail สำหรับนักศึกษา ม.อ   http://netserv.pn.psu.ac.th/STDpsugafe.php

 

 

 


 

 

   สาระน่ารู้

          - ตรวจสอบจำนวนกระดาษ, ประวัติการเติมเงิน, ประวัติการพิมพ์  คลิก  ( ใช้บริการระบบพิมพ์งาน  ณ อาคาร 14 ) 

          - ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test  >>  PSU-CoP Test 

            - PSU Tell Me More Online >>  PSU TMM Online

          - คู่มือการตั้งค่าการใช้งานเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi  เช่น  smart phone , notebook , iPad , surfaceRT คลิก      

 

 

 


 

 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

 

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
       

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2558

Complains ได้ที่ http://netserv.pn.psu.ac.th/complains.php

   
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521