:: วิสัยทัศน์ :: " หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นผู้นำในการให้บริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "
:: สำหรับเจ้าหน้าที่ ::
อนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น
 
:: เกี่ยวกับ หน่วยคอมฯ ::
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ภาระงาน
  บุคลากร
  แผนผังเว็บไซต์
  สถานที่ติดต่อ
  ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์
  ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 14
  แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/ร้องขอ
:: กฎ|ประกาศ|นโยบาย IT ::
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
  พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  ประกาศแผนไอที ม.อ.
:: คู่มือ|สาระน่ารู้|เอกสาร ::
  คู่มือการใช้งานเว็บเครือข่ายฯ
  เอกสารทั่วไปงานเครือข่าย
  คู่มือตั้งค่า PSU WiFi
  สำหรับ บุคลากร
  สำหรับ นักศึกษา
  ระวัง SpamEmail
  แบบฟอร์มขอใช้บริการ
  คู่มือติดตั้ง VPN Client
  CoP PSU IT Blog
  Share.psu.ac.th
  PSU Network Traffic
  Smart Energy Meter
:: CCTV ::
  CCTV SYSTEM
  BOSCH
  MOBOTIX
:: Digital Signage ::
  Digital Signage
:: IP Phone ::
  IP Phone
:: เสียงประกาศสาธารณะ ::
  ระบบเสียงประกาศสาธารณะ
  คู่มือการใช้งานระบบเสียงฯ
:: ห้องประชุมทางไกล ::
  บริการห้องประชุมทางไกล
:: บุคลากร ::
 

บุคลากรหน่วยคอมพิวเตอร์   วิทยาเขตปัตตานี

 

    ชื่อ-สกุล

    ตำแหน่ง

    E-mail Address

  โทรศัพท์

  ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมฯ วข.ปัตตานี attachai.u@psu.ac.th ภายใน 1300
 
        งานเครือข่าย 
 1.นายพันธ์พงษ์ คงกระพันธ์ วิศวกรชำนาญการ punpong.c@psu.ac.th ภายใน 3344
 2.นายสนธยา เมืองโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sontaya.m@psu.ac.th 03-2342
 3.นางสาวนิศาชล นวลแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ nisachon.n@psu.ac.th ภายใน 1307 , 3307
 4.นายสายัณ อินชะนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sayan.in@psu.ac.th ภายใน 3340
 5.นายธนเทพ จันทเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ tanathep.j@psu.ac.th ภายใน 1307
 
        งานโปรแกรมเมอร์ 
 1.นายพงษ์ เพิ่มพูลทวีทรัพย์ นักวิชาการคอมฯ ชำนาญการ pong.p@psu.ac.th ภายใน 1304
 2.นางสักกิน๊ะ หวันสกุล นักวิชาการคอมฯ ชำนาญการพิเศษ sakkina.w@psu.ac.th ภายใน 3321
 3.นางสาววิชุตา แก้วนพรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ wichuta.ka@psu.ac.th ภายใน 1305
 4.นายโซฟี ระเด่นอาหมัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sophie.r@psu.ac.th ภายใน 1315
 5.นางสาวไฮนง วานิซอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ hainong.w@psu.ac.th ภายใน 1314
 6.นางสาวกรนิภา โพธิ์รักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ kornnipa.p@psu.ac.th ภายใน 3325
 7.นายอิศรา วิชัยยุทธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ isara.v@psu.ac.th ภายใน 1310
 8.นางสาวจารีต้า สมุหเสนีโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ jareeta.s@psu.ac.th ภายใน 1313
 9.นายญาห์ญา สะมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ yahya.sa@psu.ac.th ภายใน 1317
 10.นางสาวนาปีสะ บิง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ napeesah.b@psu.ac.th ภายใน 1303
 11.นางสาวฟัตฮียะห์ ตาเย๊ะ พนักงานวิชาชีพเฉพาะ fatheeyah.t@psu.ac.th ภายใน 1321
 12.นายอนันต์ สาแม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ anan.sa@psu.ac.th ภายใน 3327
 13.นายสริกีร์ เอียดตรง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ srikee.e@psu.ac.th ภายใน 3326
 
         งานธุรการบริหารงานทั่วไป 
 1.นางนลินนารถ เจ๊ะแว จ.บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ nalinnarth.j@psu.ac.th ภายใน 1301
 
        งานช่างเทคนิค 
 1.นายจรัส เรืองณรงค์ พนักงานเทคนิค jaras.r@psu.ac.th ภายใน 1308
 2.*นายไซนันต์ สะมาแอ พนักงานเทคนิค sainan.s@psu.ac.th ภายใน 1324
 3.*นายณัฐพงษ์ ศรีจินดา พนักงานเทคนิค nattapong.s@psu.ac.th ภายใน 1259
 4.*นายสมชาย ศรียาเทพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน somchai.s@psu.ac.th ภายใน 1071
 5.นายสุริยา โกตัน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ suriya.cou@psu.ac.th ภายใน 3319
 
        แม่บ้าน/พ่อบ้าน
 1.นางสาวฟูซีหย๊ะ กะจิ ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาด   - ภายใน 1316
 2.*นางสาวศรีวิภา ประชุมทอง ผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาด   - ภายใน 1071
 
        หมายเหตุ * บุคลากรปฏิบัติงานประจำ ณ อาคาร 14
 
รวม บุคลากรหน่วยคอมพิวเตอร์  27  คน
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562
 
:: Web Links ::
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร วิทยาเขตหาดใหญ่
ระบบสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2
ระบบจองห้องประชุมทางไกล ระบบเอกสารคำสอนออนไลน์์
ระบบประเมินสมรรถนะ งานพัฒนาและฝึกอบรม TOR Online
Tell Me More Online PSU ศูนย์ทดสอบออนไลน์ Computer Proficiency Test
เปลี่ยนรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ. ลืมรหัสผ่าน PSU Passport สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ม.อ.
PSU Google Apps for Education PSU Student Email - Microsoft Office365
:: PSU Campus ::
  วิทยาเขตหาดใหญ่
  วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตตรัง
  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  วิทยาเขตภูเก็ต
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 1024 x 768 or greater
webmaster : cc.pattani@psu.ac.th
: 0 7334 8521 , 0 8648 69725    : 0 7334 8521